loading

Autoakusid on kahte liiki:plii-happeakud ja nikkel-kaadmiumakud.Eristada saab neid

akul oleva markeeringu järgi.Pliiakul on kirjas Pb või Lead ja nikkel –kaamiumakul Ni-Cd 

või Cd.Enamik praegu kasutatavatest akudest sisaldavad erinevaid raskemetalle.Kõik

autoakud sisaldavad pliid,pliiühendusi ja tugevat hapet.Pliid ja selle erinevaid vorme on

ühes akus kuni 70% ja söövitavat väävelhapet kuni 24%.

Eesti turule lastavatest patareidel ja akudel peab olema kantud lahuskogumise märgis.

Märgis kujutab ratastega jäätmemahutit,mis on läbi kriipsutatud ristiga.

Akud ja patareid on probleemtooted ja jäätmehierarhia kohaselt tuleb esmajärjekorras

jäätmeteket vältida ja kui see osutub võimatuks,tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik ette valmistada korduskasutuseks,siis ringlusse võtta ja muul viisil taaskasutada,et ladestada

prügilasse võimalikult vähe jäätmeid..Probleemtoode on toode.mille jäätmed põhjustavad

või võivad põhjustada tervise-või keskkonnaohtu,keskkonnahäiringuid või keskkonna

ülemäärast risustamist.

Akude ja patareide kogumine ja ringlussevõtt

Tootjad peavad tagama,et jäätmetena oleks kogutud vähemalt 45% viimase kolme aasta keskmisena

turule lastud kantavate patareide ja akude kogusest konkreetsel kalendriaastal  .

Mootorsõidukite patarei-ja akujäätmetel on need kogumise määrad vastavalt 75% ja90%.

Tootjatel ja jäätmekäitlejatel on kohustus jooksva kalendriaasta kestel kogutud patareid-ja akujäätmed suunata ringlusse võtmiseks.

Pataerid –ja akujäätmed loetakse ringlussevõetuks siis,kui need on üle antud patarei-ja akujäätmete

reaalsele ringlussevõtjale ning patarei-ja akujäätmed on ka reaalselt taaskasutatud.

 

Vanad akud ja patareid saab tagastada tasuta

Tahame akude ja patareide kasutajatele soovitada,et nad viiksid oma vanad akud ja patareid koheselt peale kasutuskõlbmatuks muutumist ohtlike jäämete kogumiskohta või müügikohta,kes müüvad akusid ja patareisid.

 

 Tagasi ülesse